O Bow R LotusHalf R Peacock O HalfLotus G AdhoMukhaSvanasana R Staff Dandasana V