Oxygen Lanthanum Polonium Hydrogen Arsenic Sb Antimony