OneLegRevolvedBelly R LotusHalf I ParivrttaTrikonasana Y Hanumanasana G ArdhaBhekaKapotasana I SeatedWideLeggedStraddle R