OneLegRevolvedBelly V LocustPose G Plank I HalfLotus B ArdhaBhekaKapotasana Y Scale Tolasana O