O Bow R LotusHalf G PinchaMayurasana I Hanumanasana Y AdhoMukhaSvanasana O Side Crow B