Nelson Mandela Archimedes Dysprosium Ant Nebula Lolita Vladimir Nabokov
nadal- continued