Conversation 1974 Anantasana V Rochester Donkey Stockholm